Sakramenty

Chrzest Święty

Chrzest jest nawiązaniem wspólnoty z Ojcem przez Chrystusa w Duchu Świętym w społeczności Kościoła oraz wejściem na drogę, która ma człowieka doprowadzić do wiecznego życia z Bogiem w społeczności zbawionych.

Chrzest święty udzielany jest w 2 niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 11.00.

Przy zapisie dziecka do chrztu świętego należy przedłożyć

 • akt urodzenia dziecka z USC
 • świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka,
 • dla rodziców chrzestnych mieszkających poza naszą Parafią – poświadczenie z ich Parafii, iż mogą podjąć rolę ojca i matki chrzestnej.

Rodzicami chrzestnymi mogą być:

 • katolicy, którzy skończyli 16 rok życia i przyjęli sakrament bierzmowania
 • wierzący i praktykujący
 • małżonkowie – żyjący w sakramentalnym małżeństwie (po ślubie kościelnym)

Eucharystia

Najświętszy Sakrament jest to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina. Pan Jezus ustanowił Najświętszy Sakrament w Wielki Czwartek podczas Ostatniej Wieczerzy. Msza święta to Ofiara i Uczta Nowego Testamentu, w której Pan Jezus pod postaciami chleba i wina ofiaruje się za nas swojemu Ojcu i daje nam do spożycia swoje Ciało i Krew. W pełni uczestniczymy w Eucharystii poprzez wsłuchanie się w Słowo Boże, modlitwę, śpiew i przyjęcie Chrystusa Eucharystycznego.

Uroczyste udzielenie Pierwszej Komunii św. odbywa się po rocznym przygotowaniu drugoklasistów w jedną z niedziel maja.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami kościelnymi mamy obowiązek uczestniczyć we Mszy św. w następujące dni:

 • Wszystkie niedziele
 • Uroczystość Bożego Narodzenia (25 grudnia)
 • Uroczystość Bożej Rodzicielki (1 stycznia)
 • Uroczystość Trzech Króli (6 stycznia)
 • Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego (Wielkanoc)
 • Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej (Boże Ciało)
 • Uroczystość Wniebowzięcia NPM (15 sierpnia)
 • Uroczystość Wszystkich Świętych (1 listopada)

Sakrament pokuty i pojednania

W teologii katolickiej podstawą biblijną sakramentu jest Ewangelia Jana (20,23), w której Jezus nadaje uczniom władzę odpuszczania i zatrzymywania grzechów. Katolicy mają obowiązek przystąpienia do spowiedzi przynajmniej raz do roku oraz jeżeli popełnili grzech śmiertelny (przystąpienie do komunii w stanie grzechu śmiertelnego jest świętokradztwem, a więc grzechem szczególnie ciężkim).

Choć najważniejszą częścią spowiedzi jest wyznanie grzechów i otrzymanie rozgrzeszenia, to stanowi ona także pewne przewodnictwo w sprawach sumienia. W praktyce sakrament jest realizowany w małej kabinie (zwanej konfesjonałem, choć nie musi), co ma za zadanie oddzielenie się penitenta i udzielającego sakramentu od reszty wiernych i tym samym zapewnić tajemnicę spowiedzi. Dla ważności tego sakramentu obok wyznania grzechów oraz odpowiedniej formuły i gestów liturgicznych niezbędna jest skrucha, czyli żal za grzechy, mocne postanowienie poprawy oraz pokuta, będące odpowiedzią grzesznika na łaskę. 

Sakrament pokuty w naszej parafii:

 • dni powszednie i niedziele: pół godziny przed Mszą Świętą
 • pierwszy piątek i dzień go poprzedzający: godzinę przed Mszą Świętą wieczorną, pół godziny przed Mszą Św. poranną

Sakrament Bierzmowania

 Bierzmowanie, nazywane również sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej, podczas którego otrzymujemy Ducha Świętego, pogłębia zakorzenienie w synostwie Bożym, umacnia więź z Kościoła, włącza nas bardziej do jego posłania i pomaga świadczyć o wierze chrześcijańskiej słowem, któremu towarzyszą czyny.

Do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania należy przedstawić:

 • akt chrztu (w przypadku osób ochrzczonych poza naszą parafią),
 • dane świadka bierzmowania  oraz zaświadczenie z parafii zamieszkania świadka potwierdzające, że może być świadkiem bierzmowania.

Warto zwrócić uwagę na to, że dokumenty III Synodu Gdańskiego mówią: „Ze względu na fakt istotnego powiązania sakramentu bierzmowania z sakramentem chrztu kandydat do bierzmowania powinien zachować imię chrzcielne. Ten sam wzgląd przemawia za tym, by świadkami byli chrzestni. Nie wyklucza to jednak możliwości wyboru innych świadków. Nie mogą nimi być rodzice.”


Sakrament Małżenstwa

Małżeństwo jest związkiem mężczyzny i kobiety, który posiada charakter doczesny. Ziemskie są cele małżeństwa. Pierwszym z nich jest wzajemna pomoc zarówno w organizowaniu codziennego życia, jak i w harmonijnym rozwoju ducha i ciała. Drugim, przekaz życia. Trzecim, wychowanie dzieci. Małżeństwo tworzy dom potrzebny do wychowania dzieci.

Chęć zawarcia sakramentu małżeństwa narzeczeni zgłaszają osobiście najpóźniej 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu w kancelarii parafialnej narzeczonej lub narzeczonego.

Należy dostarczyć następujące dokumenty:

 • metryki chrztu świętego obojga narzeczonych
 • dowody osobiste
 • indeksy świadczące o przebytej katechizacji w szkole ponadpodstawowej (świadectwa)
 • świadectwa bierzmowania (chyba, że jest odnotowane na metryce chrzcielnej)
 • w wypadku wdowców i wdów – kościelny akt zgonu współmałżonka.

Sakrament Namaszczenia Chorych

W sakramencie namaszczenia chorych przychodzi do chorego mocą działającego w życiu chrześcijanina Ducha Świętego sam  , by udzielić odpuszczenia grzechów, jeśliby takie popełnił grzechy (Jk 5, 15) oraz umacniać jego wiarę i ufność w miłość Boga. W sakramencie tym Jezus uzdalnia go do łączenia swoich cierpień z Jego męką i śmiercią i włącza w wypełnianie wśród ludzi swego zbawczego dzieła.

W nagłych wypadkach, do ciężko chorych lub umierających można wezwać kapłana o każdej porze. Sakramentów nie należy odkładać na ostatnią chwilę. Sakramentu Namaszczenia Chorych udzielamy również przy okazji rekolekcji parafialnych.


Pogrzeb katolicki

Pogrzeb katolicki jest momentem pochowania ciała osoby zmarłej, której dusza została powołana już przez Pana do życia wiecznego. Śmierć osoby bliskiej trzeba zgłosić do kancelarii parafialnej, w celu ustalenia daty i godziny ceremonii pogrzebowej. Bliscy osoby zmarłej obowiązani się dla dopełnienia formalności prawnych przedłożyć w kancelarii następujące dokumenty:

 • kartę zgonu wystawioną przez Urząd Stanu Cywilnego,
 • zaświadczenie o przyjęciu przed śmiercią sakramentów spowiedzi, komunii i namaszczenia (jeżeli zmarły przebywał w szpitalu lub hospicjum),
 • w przypadku osób zamieszkałych poza naszą parafią wymagana jest także zgoda parafii miejsca zamieszkania zmarłego na pogrzeb w innej parafii (zaświadczenie, że zmarły był wierzący i praktykujący).